Werkwijze

Stichting Voedselbos Roerdalen is 17 december 2020 opgericht met als doel:

  1. het bevorderen en ontwikkelen van voedselbossen binnen de gemeente Roerdalen;
  2. het beheer van het voedselbos in het Flinke Ven;
  3. het bevorderen en bewaken van de biodiversiteit en de natuurwaarden van het Flinke Ven;
  4. het verzamelen, bundelen en delen van kennis omtrent voedselbossen;

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen:

Klik hier voor de bestuursleden

Naast het verkrijgen van de grond gaat de stichting in overleg met deskundigen over het ontwerp van het voedselbos, de keuze van de aanplant en aanschaf van de benodigde materialen.

Op het moment dat er zekerheid is over het investeringsbedrag begint de uitvoering: de aanplant van bomen, struiken, planten etc. De uitvoering wil de stichting samen met vrijwilligers organiseren.

Daarnaast zal een educatief traject worden ontwikkeld waarin gestreefd wordt naar langjarige samenwerking met scholen. Kinderen, leerlingen e.a. op een leerzame en smakelijke manier kennis laten maken met wat moeder natuur aan voedsel te bieden heeft.

Evenals het voedselbos zal deze website ook groeien en worden voorzien van relevante informatie. Uw/jouw vragen en/of opmerkingen spelen hierbij een belangrijke rol.

Informatie over de voortgang vindt u ook op onze Nieuwspagina

Indien u dit initiatief wilt ondersteunen kunt u een bedrag doneren op bankrekening (Regiobank):

NL22 RBRB 0205 0865 43 t.n.v. Stichting Voedselbos Roerdalen

Een goede voorbereiding is het halve werk

Inmiddels zijn er een aantal activiteiten gestart:

  • overleg met gemeente Roerdalen
  • kennisvergaring
  • schets toekomstperspectief Flinke Ven: klaar
  • kostenberekening investering en exploitatie
  • Gestart op 12 maart 2022 (zie Nieuwsbericht)

Overleg met gemeente Roerdalen

Het overleg met de gemeente heeft als doel duidelijkheid verkrijgen over grond, locatie en subsidiemogelijkheden. Belangrijk in dit verhaal is de nota ‘Belevingspark De Meinweg’. De gemeente Roerdalen schetst o.a. de gebiedsontwikkeling van Flinke Ven (pagina 18) als volgt: “Verbinding Meinweg & Roerdal: project Herkenbosscher Broek & Flinke Ven”

“Om een ecologische verbinding tussen het Nationaal Park de Meinweg en het Roerdal te realiseren is er een natuurlijke ontwikkeling noodzakelijk tussen het Meinweg- en Roerdalgebied. Begin 2019 is er in samenwerking tussen de Provincie Limburg, Staatsbosbeheer, particulieren en de gemeente Roerdalen reeds 35 hectare aaneengesloten natuur gecreëerd voor het behouden en versterken van de populatie Donker Pimpernelblauwtjes en de Kamsalamander. Daarnaast draagt deze ontwikkeling bij aan het streven naar één aaneengesloten volwaardig natuurgebied.”

De omvorming van Flinke Ven van landbouwgebied naar een volwaardig natuurgebied. De oorspronkelijke biodiversiteit en natuurwaarden herstellen is een wezenlijke voorwaarde. Ook voor een gezond voedselbos, dat al groeiende hieraan bijdraagt.

Wat er nodig is voor het voedselbos

Het voedselbos beslaat ongeveer één hectare grond. De totstandkoming gebeurt aan de hand van een professioneel ontwerp. Om jonge en kwetsbare planten goed te laten groeien is afrasteren noodzakelijk. En water. Een opslagplek voor palen, kruiwagens, schoppen enzovoort maakt het mogelijk efficiënt te werken. Deze en veel meer andere zaken zijn verwerkt in een vijfjarenbegroting. Het eenmalige investeringsbedrag bedraagt ruim 27000 euro. Naar verwachting is de oogstopbrengst in de daaropvolgende jaren voldoende om structureel te voorzien in onderhoud en afschrijfkosten.

Kennis vergaren en kennis overdragen

Aan de omvorming van Flinke Ven naar een volwaardig natuurgebied ligt behoorlijk onderzoek ten grondslag Flinke Ven wordt behandeld in de twee Natura2000 rapporten “Meinweg” en “Roerdal” en het rapport “Hydrologische modellering Turfkoelen en Flinke Ven”. Bij googelen op ‘publicatie’ en ‘voedselbos’ verschijnen tal van kennisstudies en praktijkvoorbeelden over deze vorm van duurzame voedselproductie.

Kortom voor nieuwsgierige mensen is er heel wat te leren. Zeker voor bestuursleden, die hun wortels in de zorg en het onderwijs hebben.

Deze kennisvergaring gekoppeld aan de instelling nooit te oud om iets nieuws te leren vormt mede de basis voor het realiseren van een natuurlijk en biodivers Flinke Ven en het hierin gelokaliseerde voedselbos.

Het zal een genoegen zijn om de opgedane kennis op termijn over te dragen aan jongere generaties.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem hier contact met ons op