NPLG

Beste vrijwilligers en belangstellenden,

Inmiddels is het Ontwikkeldocument Nationaal Programma Landelijk Gebied  gepubliceerd, (NPLG), d.d. 25 november 2022. Nederland gaat op de schop. 

Ons landelijk gebied staat onder grote druk. Het moet op de schop, we lopen overal tegen snoeiharde grenzen aan, alles staat onder druk, het water raakt op, de natuur staat op instorten, de economie lijdt inmiddels grote schade.

Bij de veranderingen zullen grond, water, lucht en klimaat sturend zijn. 

De impact van het NPLG is ingrijpend, de regering wijst niet voor niets naar de grondwet: “De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu”

Het zal iedereen raken, Nederland zit namelijk op slot, eerst zal de natuur moeten herstellen anders kan er geen (economische) en andere ontwikkeling, w.o. (woningbouw/wegenbouw), meer kunnen zijn, dat besef is er inmiddels ten volle!

Een snel af te sluiten landbouwakkoord zal perspectief moeten bieden voor de landbouw die zo zeer is het nauw is gekomen door alle veranderingen, met name de transitie naar duurzame, kringlooplandbouw is daarbij de grote opgave. Mobiliteit en bedrijven en industrieën zullen evenredig gaan moeten bijdragen, het kan niet alleen op het bordje van de landbouw gelegd worden.

Een greep uit de opgaven die moeten worden gerealiseerd voor 2030 en verder:

 • Stikstof reductie, (tot 74 % minder)
 • Methaan reductie
 • Herbiciden reductie
 • Natuurgebied verbeteren en uitbreiden
 • Water op kwaliteit maken, KRW 
 • Waterpeil landelijk verhogen
 • CO2 reductie
 • NatuurNetWerk uitvoeren
 • Dierenwelzijn verbeteren
 • Duurzaam bodembeheer
 • Schone lucht, (fijnstof) 
 • Bossen uitbreiden, (Bossenstrategie)
 • Groenblauwe dooradering realiseren

Daarnaast: Agroforestry Netwerk Nederland streeft naar 26.000 hectares waarvan 1000 hectares aan voedselbossen, zie blz 23 van bijgesloten document.

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied zal ons nog decennia bezig houden, maar is in gang gezet, de doelen zijn helder, uitstel of vertraging is niet aan de orde, er zal een toekomstbestendig landelijk gebied moeten komen.

Juli 2023 ! zullen de hoofdlijnen en hoe de gebieden er uit komen te zien duidelijk moeten zijn en ter beoordeling van het rijk aangeboden moet worden met concrete hoofdlijnen hoe wij al die doelen gaan bereiken, een giga klus….dat in eerste instantie op het bordje van de Provincie ligt….

Met vriendelijke groeten

Ap Woudstra, vz

Klik hier voor het volledige document.