Gedeputeerde Geert Gabriëls op werkbezoek in Flinke Ven

Op 2 november bezocht gedeputeerde de heer Gabriels, portefeuille natuur, milieu en erfgoed, van de Provincie Limburg het Flinke Ven. Het werkbezoek van de heer Gabriëls, op uitnodiging van Stichting Voedselbos Roerdalen, kenmerkte zich als een informerende bijeenkomst in een open en plezierige sfeer. Gedeeld werden de zienswijzen over het provinciebeleid en de toekomstige ontwikkelingen in Flinke Ven.

Aansluitend volgde een wandeling door Flinke Ven waarbij de visie van de stichting met voorbeelden uit de praktijk werden gestaafd.

Onlangs is het document “Flinke Ven anno 2027” gepubliceerd. In de publicatie wordt Flinke Ven als natuurgebied beschreven dat de twee Natura2000 gebieden Nationaalpark De Meinweg en het Roerdal verbindt. Deze verbinding wordt gerealiseerd door de omvorming van de huidige landbouwgronden naar nieuwe natuur en natuur inclusieve landbouw. In de praktijk blijkt de omvorming niet zonder slag of stoot tot stand te komen.

Voor Stichting Voedselbos Roerdalen is dat de reden om het provinciebestuur op de hoogte te stellen van de huidige situatie, die zich kenmerkt door voortdurend onderzoek, nieuwe nota’s en vervolgoverleg maar geen daadwerkelijke stappen om met de uitvoering te beginnen.

Wat is dan beter dat een van de verantwoordelijke provinciebestuurders zelf komt kijken hoe de vlag erbij hangt.

Vertellen hoe de vlag erbij hangt

Hoe de vlag erbij hangt wordt in het welkomstwoord duidelijk gemaakt aan de hand van een voorbeeld hoe een in feite afgerond onderzoek wordt hervat om de voortgang te vertragen en de uitvoering van het omvormingsproces nodeloos te compliceren.

In eerste instantie rapporteert Royal Haskoning dat het Natura2000 beheerplan voor Flinke Ven betekent: stopzetting beregening, verwijderen buisdrainage en verondiepen waterlopen teneinde het waterbeheer in Flinke Ven aan de natuur over te laten.

Vervolgens start het onderzoek opnieuw over de mogelijkheden van subirrigatie door water van elders te halen via de Roer, Effelder Waldsee of infiltratievoorzieningen van RWE (Garzweiler). Alsof de ontwikkelopgave voor natuur niet aan de orde is, maar de bestaande situatie van intensieve landbouw onveranderd wordt voortgezet.

Provincie neemt haar verantwoordelijkheid

Tijdens de rondleiding wordt gedeputeerde Gabriëls aan de hand van de nodige praktijkvoorbeelden verduidelijkt hoe omvorming naar nieuwe natuur tot stand kan komen.

Gedeputeerde Gabriëls vertelt dat er elders in Limburg subsidies worden aangevraagd voor mooie natuurgebieden, die feitelijk niet aan de regels voor ondersteuning voldoen. Des te vreemder vindt hij het dat Flinke Ven in alle opzichten wél aan de regels voldoet, maar dat met deze kennis niets gebeurt. Hij zegt toe dat de provincie actief gaat optreden om grond in Flinke Ven beschikbaar te verkrijgen voor omvorming naar nieuwe natuur.

Het werkbezoek van Geert Gabriëls aan Flinke Ven wordt op een mooi moment afgesloten. Er gloort licht aan de horizon.