Alle hens aan dek,

Beste vrienden en belangstellenden,

Zaterdag 4 maart was het “alle hens aan dek”, wij hebben na de nodige voorbereidingen zo’n 50 fruitboomjes kunnen planten, daarnaast kruiden en bessen.

Het was een lange, gezellige, drukke, verbindende  maar ook erg geslaagd dag, wij kunnen inmiddels ervaren dat ons “voedselbos” groeit; op grote bomen, waarvan al een deel eerder is geplant, zullen we nog jaren moeten wachten voordat ze volwassen zijn of zelfs halfwas en daardoor veel vrucht gaan dragen en een volledige kroon gaan hebben, maar bessen, fruit, kruiden e.d. zullen eerder geoogst kunnen worden. De aanplant voor dit voorjaar zit er wel zo’n beetje op nu, we moeten nog wat zure kers en wilde pruim zetten en dan kunnen we  alles de “uit grond gaan kijken”.
Gedurende die tijd alles goed bewaken qua water, op de zandgrond is de verse aanplant erg kwetsbaar. Voedingstoffen zitten er genoeg in, ofschoon we de planten ruim van molmmest hebben voorzien mede om vocht vast te houden, deze compost niet aan de wortel maar bovenop het maaiveld.
Deze zomer zal gebuikt worden om de verdere plannen uit te werken, ook kunnen dan zaken als afrastering e.d. worden uitgewerkt. Werkzaamheden daaraan kunnen goed in de zomer plaatsvinden. De aanloopfase van een voedselbos beslaat gemiddeld 5 jaar, dan moet er toch alles staan en langzaam gaan “draaien”; voordat het een “zelfvoorzienend/zichzelfsinstanthoudend” ecosysteem is  zijn we heel wat  jaren verder, het bodemleven moet dan optimaal floreren en de basis zijn voor continuïteit. Hopelijk ontstaat er ook iets van een kleine waterkringloop waardoor water zichzelf goed “reguleert”.
Fijn om om deze wijze te kunnen boeren, alternatief, extensief met voedselproductie aan de gang. Het blijkt te zijn dat een goed draaiend voedselbos 6/8 personen kan voeden, het jaar rond.

Ap Woudstra vz

Pachtcontract

Beste allemaal, 

Het is zover, Vandaag, 21 december 2022, tekenden wij het 15 jarige pachtcontract met de gemeente inzake ons Voedselbos in het Flinke ven. De officiële naam van het Voedselbos is inmiddels vastgesteld als “Voedselbos Flincke Ven”, een naam die verwijst naar vroegere tijden, ooit heette het hele gebied namelijk zo….”het Flincke Ven”

Het afsluiten van het pachtcontract was in het voorjaar al gepland, echter dat kon toen nog niet doorgaan vanwege gemeentelijke besluitvorming, (kader grondnota moest nog aangenomen worden).

Eindelijk kunnen we goed vooruit met dank aan Gemeente en Provincie.

Dit voorjaar zullen we grote stappen zetten om het Voedselbos verder vorm te geven. Zie ook het tweede ontwerp eerder bij de nieuwsrubriek bijgesloten.

Een van de dingen die voorrang krijgen is nu het aanplanten van een vlechthaag aan de parkeerplaats zijde, wij zijn met Yuverta aan het onderzoeken of wij dat door studenten kan worden uitgevoerd, daarnaast zullen we tal van kruiden, struiken en bomen aanplanten, wij moeten uit komen op 50 verschillende soorten en minimaal 700 exemplaren en dat gaan we ruimschoots halen!. Een impuls voor de biodiversiteit.

Onze Stichting wil de ontwikkeling van Voedselbossen bevorderen met name binnen de gemeente Roerdalen. Door samen te werken, kennis en expertise te bundelen en delen. 

Daarnaast willen wij het gehele gebied Flink Ven kracht bijzetten door de biodiversiteit en de natuurwaarden te bevorderen; erg gunstig is het dat het gebied momenteel een transitie doormaakt om toegevoegd te worden als corridor tussen de 2 natura2000 gebieden Meinweg en Roerdal.  Dat proces is in volle gang onder regie van de Provincie. Er is veel geld vrijgemaakt om eventuele knelpunten voortvloeiend uit dit proces verantwoord en naar tevredenheid van alle belanghebbenden op te lossen. 

Natuur en groen in de omgeving hebben veel voordelen voor zowel mens en dier. Het zorgt voor een gezonde leefomgeving voor ons allemaal. Het is natuurlijk extra leuk om middels een Voedselbos voedsel te verbouwen in de eigen omgeving. Terwijl de natuur een groot deel van het werk doet. Samen op een alternatieve manier voedsel verbouwen en zorgdragen voor een gezonde leefomgeving brengt buurtbewoners bij elkaar. Kortom, hoe mooi is het om een plek te creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen genieten van- en leren over gezond en duurzaam voedsel?

Een voedselbos is een gemaakte plantengemeenschap, (planten, bomen en struiken). Met een hoog aantal eetbare soorten, (denk aan fruit en noten), de biodiversiteit en de productiviteit van een voedselbos is hoog. Het bos is volledig zelfvoorzienend, onderhoudsarm en klimaatbestendig. Dieren vinden er hun heil.

Er is veel belangstelling en onze website wordt druk bezocht, leuk en stimulerend

Ap Woudstra, vz

NPLG

Beste vrijwilligers en belangstellenden,

Inmiddels is het Ontwikkeldocument Nationaal Programma Landelijk Gebied  gepubliceerd, (NPLG), d.d. 25 november 2022. Nederland gaat op de schop. 

Ons landelijk gebied staat onder grote druk. Het moet op de schop, we lopen overal tegen snoeiharde grenzen aan, alles staat onder druk, het water raakt op, de natuur staat op instorten, de economie lijdt inmiddels grote schade.

Bij de veranderingen zullen grond, water, lucht en klimaat sturend zijn. 

De impact van het NPLG is ingrijpend, de regering wijst niet voor niets naar de grondwet: “De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu”

Het zal iedereen raken, Nederland zit namelijk op slot, eerst zal de natuur moeten herstellen anders kan er geen (economische) en andere ontwikkeling, w.o. (woningbouw/wegenbouw), meer kunnen zijn, dat besef is er inmiddels ten volle!

Een snel af te sluiten landbouwakkoord zal perspectief moeten bieden voor de landbouw die zo zeer is het nauw is gekomen door alle veranderingen, met name de transitie naar duurzame, kringlooplandbouw is daarbij de grote opgave. Mobiliteit en bedrijven en industrieën zullen evenredig gaan moeten bijdragen, het kan niet alleen op het bordje van de landbouw gelegd worden.

Een greep uit de opgaven die moeten worden gerealiseerd voor 2030 en verder:

 • Stikstof reductie, (tot 74 % minder)
 • Methaan reductie
 • Herbiciden reductie
 • Natuurgebied verbeteren en uitbreiden
 • Water op kwaliteit maken, KRW 
 • Waterpeil landelijk verhogen
 • CO2 reductie
 • NatuurNetWerk uitvoeren
 • Dierenwelzijn verbeteren
 • Duurzaam bodembeheer
 • Schone lucht, (fijnstof) 
 • Bossen uitbreiden, (Bossenstrategie)
 • Groenblauwe dooradering realiseren

Daarnaast: Agroforestry Netwerk Nederland streeft naar 26.000 hectares waarvan 1000 hectares aan voedselbossen, zie blz 23 van bijgesloten document.

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied zal ons nog decennia bezig houden, maar is in gang gezet, de doelen zijn helder, uitstel of vertraging is niet aan de orde, er zal een toekomstbestendig landelijk gebied moeten komen.

Juli 2023 ! zullen de hoofdlijnen en hoe de gebieden er uit komen te zien duidelijk moeten zijn en ter beoordeling van het rijk aangeboden moet worden met concrete hoofdlijnen hoe wij al die doelen gaan bereiken, een giga klus….dat in eerste instantie op het bordje van de Provincie ligt….

Met vriendelijke groeten

Ap Woudstra, vz

Klik hier voor het volledige document.

In memoriam

Beste vrijwilligers en belangstellenden,

Op 21 november bereikte ons het droeve nieuws dat Wies Willekens op 18 november is overleden.
Wies, een gepassioneerd melkveehouder uit Ell, schonk ons voedselbos de eerste zes kastanjebomen en zeven notenbomen. Onze grootste notenboom is van haar, die gaat dan ook de “Wiesboom” heten, die hint hadden wij haar al gegeven. Ze waardeerde dat ze kon bijdragen aan dit initiatief en was tot op het laatst nog betrokken.
We kende Wies nog niet zo lang, maar we hebben haar leren kennen als een warm en lief mens, laten wij haar in herinnering houden met het verzorgen van “haar” boom

Ap en Ellen Woudstra, mede namens de stichting   

Update

Beste belangstellenden,

Per maart 2022 gaat ons pachtcontract met de gemeente in. Bij hoge uitzondering kunnen we pachten voor 15 jaar. Voor Voedselbossen heeft de gemeente een uitzondering gemaakt, dat is voor een langere termijn, 15 jaar is eigenlijk nog veel te kort maar als er zich een mooi Voedselbos ontwikkelt zal dat ongetwijfeld verlengd worden. 

We zijn vrijdag 12 november weer verder gegaan met het planten in het Voedselbos, het ontwerpplan is in ontwikkeling, de laatste versie kan je hier zien, zie bijlage 

In eerste instantie zijn we aan het planten wat vrienden en kennissen nog in de aanbieding hadden, dat wat al gereserveerd was voor het Voedselbos Flinke Ven in oprichting 

Tal van noten, een paar appel- en perzikbomen,  struiken, bessen en allerlei soorten planten  vinden hun weg naar ons en zijn op vrijdag geplant

Fijn hoe iedereen meedenkt en meebrengt, onze grootste zorg is niet alleen het verder planten en ontwikkelen maar ook om goed na te denken hoe we een aanstaande, mogelijk wederom droge zomer, goed door kunnen komen. 

We proberen daarom zoveel mogelijk humusvorming te bevorderen c q aan te brengen. 

Er zal nog het nodige volgen in het voorjaar…….

Vrijwilligers alweer bedankt!

Ap Woudstra

Vz Stichting Voedselbos Roerdalen 

Bekijk hier het tweede ontwerp Voedselbos

Intrekken bezwaarschrift

Beste belangstellenden,

De Stichting Voedselbos Roerdalen had een bezwaarschrift ingediend tegen een afwijzing tot handhaving van, in onze ogen (over)bemesting, in bepaalde akkers in het Flinke Ven. Wij hebben dat bezwaarschrift ingetrokken per 25 oktober. Voor meer informatie zie bijgesloten document.

Ap Woudstra

Vz Stichting Voedselbos Roerdalen

Klik hier voor het document

Natuurwerkdag 2022

Beste geïnteresseerden,

Vandaag op de nationale natuurwerkdag, (5 november 2022), weer wat (kleine) werkzaamheden gedaan in het Flinke Ven, dit keer met een kleine club “vaste” vrijwilligers.

Als locatieleider wilde ik/wij het beperkt houden vanwege onze fysieke gesteldheid, (nawee Corona) en het daarom vooral overzichtelijk houden.  Een van de opties was “afblazen” maar dat wilde wij voorkomen…

Er was onderhoud nodig en we wilden snel noodzakelijke “doodhouteilanden” aanleggen vanwege het feit dat het stuk van de Provincie dat wij beheren, stepstone is voor het Donker Pimpernelblauwtje. Deze zeer bijzondere vlinder leeft in symbiose met mieren, de vlinder heeft naast de waardplant, (grote Pimpernel), ook mieren nodig om zich voort te planten, deze mieren zitten graag onder (dood) hout.

De weergoden waren ons gunstig gestemd en we hebben mede daardoor voortvarend onze doelen kunnen behalen. Voor wat betreft het onderhoud was dat verder: snoeien van uitlopers witte abeel in weide, vrijzetten van aanplant en andere noodzakelijke snoeiwerkzaamheden

Vrijwilligers!, weer bedankt en tot de volgende keer, waarschijnlijk zijn de volgende werkzaamheden in het voedselbos Flinke Ven, daar is nog veel aan te planten……

Ap Woudstra

Vz Stichting Voedselbos Roerdalen

Grondnota gemeente Roerdalen

Beste vrienden van het voedselbos Flinke Ven,

Even een update, gisteren, 3 november 2022, is de Kadernota Grond in de gemeente aangenomen. Daarin staat de positie van het voedselbos Flinke Ven geregeld, er zal nu spoedig een huur/pachtcontract worden afgesloten. We waren, in afstemming met de gemeente, in het voorjaar reeds begonnen, dit in afwachting van deze ontwikkeling.

Bij stemming bleek dat niet iedereen voorstander is dat er een voedselbos wordt gerealiseerd in het Flinke Ven, de bezwaren tegen zijn echter makkelijk te weerleggen, er wordt bijvoorbeeld gesteld dat deze grond van het landbouwareaal afgaat van onze collegae boeren. Dat is niet zo, “voedselbossen” zijn een alternatieve duurzame manier van voedselproductie. Het is zelfs de bedoeling dat voedselbossen verdienmodel worden voor de landbouwsector. Het voedselbos in het Flinke Ven behelst 1 hectare, (echte verdienmodellen bestaan vaak uit minimaal 5 hectares). De gemeente stelt 2 hectares ter beschikking, er is dus nog 1 hectare voor iedereen die in het fenomeen voedselbos een kans ziet om alternatieve landbouw te bedrijven…wie volgt? We hebben meer boeren nodig de duurzamere manier van produceren is ook arbeidsintensiever.

Na afsluiting van het contract kunnen we weer vol verder met dit burgerinitiatief dat al vele supporters heeft, dank voor de steun en tot later.

Ap Woudstra

Voorzitter Stichting Voedselbos Roerdalen

Meer weten: