Beestjes en Plantjes in Flinke Ven

Deze pagina toont de flora en fauna van Flinke Ven. Foto’s en teksten worden meestal aangeleverd doo Ap Woudstra, voorzitter en enthousiast kuieraar en struiner in zijn ‘achtertuin’ Flinke Ven.

Gewone Bronlibel

Natuurhistorisch maandblad september 2021 over de

zeer zeldzame Gewone Bronlibel

“De belangrijkste voortplantingslocaties van de Gewone Bronlibel liggen in Limburg”.

“De grootste populatie bevindt zich in Nationaalpark De Meinweg”.

“Alhoewel bijna alle bekende voortplantingslocaties van de Gewone Bronlibel in beschermde natuurgebieden liggen, is het voortbestaan op de lange termijn vanwege diverse bedreigingen niet gegarandeerd.”

“Daarnaast bieden bijzondere kwelgebieden langs de Peelrandbreuk, zoals het Flinke Ven, grote kansen voor herstel van het leefgebied van de soort”

“Het Flinke Ven zou met voorrang in aanmerking moeten komen voor het stoppen van de agrarische activiteiten…”

Meer info leest u hier in Natuurhistorisch Maandblad.

2021 topjaar voor de rugstreeppad in Flinke Ven

Dit jaar heeft de rugstreeppad, (Epidalea Calamita), zich massaal voortgeplant in het Flinke Ven.

Op een stuk grasveld waar intensief gras wordt geteeld zijn zeker in de winter en in natte jaren steeds waterplassen, het zit tegen “kwel” aan. Een natuurlijk verschijnsel dat aantoont dat het oorspronkelijke Flinke Ven een nat gebied is.

Op gunstige momenten maakt de rugstreeppad hier dankbaar gebruik van. Deze pad stelt hoge eisen aan zijn voortplantingspoel, liefst een nieuwe, verse poel waar in weinig vijanden zitten en niet te diep zodat het water snel opwarmt.

De ontwikkeling van ei tot kleine pad gaat razendsnel, vaak een race tegen de klok omdat dit soort watertjes vaak snel opdrogen. Dit jaar niet. Aan de vochtigheid komt maar geen einde zodat vele, (honderden), kleine padjes zich door het gebied kunnen verspreiden. Ze rennen als een muisje. Zo snel in draf! Hier hebben de padden jaren lang op gewacht. Na drie zeer droge zomers was er nu dé gelegenheid bij uitstek om te zorgen voor nageslacht!

We hebben met de Provincie onderzocht of er bescherming moest plaatsvinden. Dat bleek niet nodig te zijn omdat alle broed op tijd, voor het maaien, een veilig heenkomen kon vinden! Top!

Voor de toekomst zou het goed zijn bij het aanleggen van poelen voor kamsalamanders (Natura2000 Roerdal) rekening te houden met dit soort dieren.

rugstreeppad in Flinke Ven

Een sloot vol leven

Er is steeds meer aandacht voor biodiversiteit in het landelijk gebied. Door de sloten op een andere wijze te hekkelen (is schoonmaken), kan al op relatief eenvoudige wijze een enorme winst voor de biodiversiteit worden gehaald. Door een simpele aanpassing in het werken met de maaikorf en een deel van de begroeiing te laten staan, krijgen de slootdieren de kans om te vluchten en worden planten zo min mogelijk beschadigd. Deze manier van werken heet ecologisch slootschonen.

Dit levert een sloot vol leven op met een grote variatie aan planten, vogels, vissen, amfibieën en insecten.

Fauna in Flinke Ven

 • De gewone Bronlibel in een zijtak van de Venbeek – Rode lijst, bedreigd – B. van Maanen-Waterschap-2018 en wellicht nog in de Venbeek-2007 – R. Geraeds (zie publicatie op de website)
 • Gevlekte glanslibel – Venbeek – Rode lijst, bedreigd
 • Bosbeekjuffer* – Venbeek – Rode lijst, bedreigd
 • Weidebeekjuffer*
 • Rugstreeppad roepend – voorjaar 2019 – locatie langs weg in de buurt van de Kieviet (SBB) – Rode lijst, streng beschermd – Wouter Jansen (IKL)
 • Vinpootsalamander* waterpoel SBB – Rode lijst, soort
 • Alpenwatersalamander* – beschermd
 • Klein Watersalamander* – beschermd
 • Keizersmantel* – Rode lijst
 • Veldleeuwerik* – Rode lijst, gevoelig
 • Kleine Karekiet* – 2019 – Wassen – Rode lijst
 • Wielewaal, 2019* – Wassen – Rode lijst
 • Sprinkhaanzanger* – Rode lijst – W. Janssen
 • Nachtegaal* – Rode lijst, kwetsbaar
 • Raven* voorjaar 2019, trekken vaker langs rand van het gebied – Rode lijst, gevoelig
 • Kneu* – Rode lijst, gevoelig
 • Groenling*
 • Geelgors*
 • Roodborsttapuit* – in 2019 diverse broedparen – Rode lijst
 • Gele kwikstaart* – Rode lijst, gevoelig
 • Witte kwikstaart*
 • Groene specht* – beschermd
 • Grasmus*
 • Levendbarende hagedis* – Rode lijst, gevoelig
 • Koninginnepage*
 • Kolibrievlinder*
 • Torenvalk* – Rode lijst
 • IJsvogel* – beschermd
 • Blauwe kiekendief* – beschermd
 • Tjiftjaf* – beschermd
 • Boomkruiper* – beschermd
 • Boomklever* – beschermd
 • Appelvink* – beschermd
 • Grote bonte specht* – beschermd
 • Heggenmus* – beschermd
 • Grasmus* – beschermd
 • Bosrietzanger* – beschermd
 • Vink* – beschermd
 • Veldkrekel*
 • Egel – beschermd
 • Bruine kikker – beschermd
 • Groene kikker
 • Fazant
 • Ree

*= Waarneming door Ap Woudstra

Waarnemingen niet uitputtend, zie ook Waarneming.nl en SOVON

Flora in Flinke Ven

bron Vlinderstichting

De Vlinderstichting is dé organisatie die de deskundigheid in Nederland en Europa over vlinders en libellen bundelt. We maken ons sterk voor het behoud en herstel van vlinders en libellen in Nederland en Europa.

In gebied 62 C coördinaten x= 203335 y = 351450 (niet volledig in kaart gebracht)

Landschappelijk bijzonder attractief

 • Grote Pimpernel
 • Rood Zwenkgras,
 • Glanshaver
 • Engels Raaigras
 • Smalle Weegbree
 • Scherpe Boterbloem
 • Kruipende Boterbloem
 • Rode Klaver
 • Gewone Berenklauw
 • Margriet

Holcus (grassoort) weide met Duizendknoop, Kropaar, Glanshaver: behoorlijk soortenrijk

Daarnaast is Ronde Zonnedauw aangetroffen

Prioriteit gebied uitbreiding donker Pimpernelblauwtje