Gedeputeerde Geert Gabriels op bezoek

Op 31 maart jl. bezocht gedeputeerde Geert Gabriels het voedselbos in Sualmana te Swalmen, (beheerder Hetty Adams), een van de oudere voedselbossen in het land.  Andere initiatiefnemers vanuit andere voedselbossen waren erbij. Dit op de koudste dag in maart met net geen sneeuw, koud, koud, koud…

De bezoekers namen zelfgemaakt, vaak vegetarisch/veganistisch, eten mee hetgeen gretig aftrek vond, heerlijk!

Nadat hij alle sprekers had laten vertellen wat hun bewoog om hier energie in te steken, gaf hij bevlogen als altijd, aan hoe belangrijk deze inspanningen zijn. Naast het feit dat er veel “nieuwe” natuur bij komt, (vanwege de stikstofcrisis), is er structureel te weinig geld is voor onderhoud van de bestaande natuur, dat is nu in de openbaarheid gekomen en wordt hopelijk nu opgepakt.  

Er moet meer bewustwording komen zodat onze leefomgeving in de breedte verbeterd, eerst het NatuurNetwerkNederland op orde maken, (voor 2027), maar tevens ook de gebieden  er om heen, het moet uiteindelijk een totaal plaatje worden, een gezond Nederland inclusief schone lucht, schoon water, gezonde natuur en een gezonde habitat voor mens en dier, je kan het niet los van elkaar zien

Fijn dat Geert Gabriels hier tijd in steekt en mogelijkheden onderzoekt om ook financieel te steunen, zeer inspirerend, wij waarderen al zijn inspanningen in dezen en zijn blij met iedere support.

Plantdag 12 maart 2022

We zijn (toch) gestart!!!

Op 12 maart zijn we begonnen aan te planten, we hadden al planten ingekocht en veel bomen geschonken gekregen.  Alle seinen stonden op groen. Op 10 maart zou de gemeentelijk grondnota worden wordt aangenomen waarin onze positie werd geregeld. Een klankbordcommissie van de kadernota grondbeleid was 2 maal bijeen geweest voor het nodige draagvlak, echter het liep anders, de nota werd niet aangenomen maar doorgeschoven.  De pachtovereenkomst kan nu nog niet worden getekend en maar lag klaar. 

Op 16 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen, de kadernota grondbeleid zal later aangenomen worden hetgeen betekent dat wij de pachtovereenkomst pas in het najaar zullen tekenen, (na vaststellen van die kadernota)

Wij mochten in goed overleg met de gemeente “op eigen risico en verantwoording beginnen”, dus mochten al op het terrein en zijn op 12 maart, nl.doe-dag, al aan de gang gegaan met een beperkt aantal vrijwilligers…

We hebben driekwart van hetgeen op het schetsontwerp is aangegeven geplant, wij laten ons niet afremmen, onder het motto “doorpakken”, er is geen tijd te verliezen…

Wij hebben meer dan 1000 planten aangeplant, waar onder struweel langs de weg, een zomereik, 7 tamme kastanjes, 7 walnoten en 5 perenbomen. De lindebomen volgen in het najaar en dan het vervolg….de (nog) meer eetbare soorten….

Wij zijn met Yuverta studenten bezig met het vervolg..

Een week later hebben we nog 12 kuub water gegeven, we moeten zorgen voor een goede start.

Vrijwilligers bedankt!

Wordt vervolgd in het najaar….

Ap Woudstra 

Nationale Natuurwerkdag

Al 20 jaar organiseert LandschappenNL samen met de provinciale Landschapsbeheerorganisaties elke eerste zaterdag van november de Natuurwerkdag. Het grootste vrijwilligersevenement in het groen! Op meer dan 500 locaties verspreid door het hele land zetten jong en oud zich in voor natuur en landschap en dragen zo bij aan een groene leefomgeving.

Zaterdag 6 november 2021

Beste vrijwilligers,

Vandaag perfecte dag gehad in de natuur, het weer was boven verwachting, de zon liet zich zelfs zien…..geen druppel regen….(ofschoon de natuur dat nog steeds goed kan gebruiken 😉)

Mijn lijstje is volledig afgewerkt en heb zelfs mijn grote takkenschaar teruggevonden 🤣……

Hartelijk dank allen, fijn dat jullie er waren, wordt vervolgd!

Bijgaand de foto’s die ik zelf heb gemaakt,

Ap ……en Ellen natuurlijk

Gedeputeerde Geert Gabriëls op werkbezoek in Flinke Ven

Op 2 november bezocht gedeputeerde de heer Gabriels, portefeuille natuur, milieu en erfgoed, van de Provincie Limburg het Flinke Ven. Het werkbezoek van de heer Gabriëls, op uitnodiging van Stichting Voedselbos Roerdalen, kenmerkte zich als een informerende bijeenkomst in een open en plezierige sfeer. Gedeeld werden de zienswijzen over het provinciebeleid en de toekomstige ontwikkelingen in Flinke Ven.

Aansluitend volgde een wandeling door Flinke Ven waarbij de visie van de stichting met voorbeelden uit de praktijk werden gestaafd.

Onlangs is het document “Flinke Ven anno 2027” gepubliceerd. In de publicatie wordt Flinke Ven als natuurgebied beschreven dat de twee Natura2000 gebieden Nationaalpark De Meinweg en het Roerdal verbindt. Deze verbinding wordt gerealiseerd door de omvorming van de huidige landbouwgronden naar nieuwe natuur en natuur inclusieve landbouw. In de praktijk blijkt de omvorming niet zonder slag of stoot tot stand te komen.

Voor Stichting Voedselbos Roerdalen is dat de reden om het provinciebestuur op de hoogte te stellen van de huidige situatie, die zich kenmerkt door voortdurend onderzoek, nieuwe nota’s en vervolgoverleg maar geen daadwerkelijke stappen om met de uitvoering te beginnen.

Wat is dan beter dat een van de verantwoordelijke provinciebestuurders zelf komt kijken hoe de vlag erbij hangt.

Vertellen hoe de vlag erbij hangt

Hoe de vlag erbij hangt wordt in het welkomstwoord duidelijk gemaakt aan de hand van een voorbeeld hoe een in feite afgerond onderzoek wordt hervat om de voortgang te vertragen en de uitvoering van het omvormingsproces nodeloos te compliceren.

In eerste instantie rapporteert Royal Haskoning dat het Natura2000 beheerplan voor Flinke Ven betekent: stopzetting beregening, verwijderen buisdrainage en verondiepen waterlopen teneinde het waterbeheer in Flinke Ven aan de natuur over te laten.

Vervolgens start het onderzoek opnieuw over de mogelijkheden van subirrigatie door water van elders te halen via de Roer, Effelder Waldsee of infiltratievoorzieningen van RWE (Garzweiler). Alsof de ontwikkelopgave voor natuur niet aan de orde is, maar de bestaande situatie van intensieve landbouw onveranderd wordt voortgezet.

Provincie neemt haar verantwoordelijkheid

Tijdens de rondleiding wordt gedeputeerde Gabriëls aan de hand van de nodige praktijkvoorbeelden verduidelijkt hoe omvorming naar nieuwe natuur tot stand kan komen.

Gedeputeerde Gabriëls vertelt dat er elders in Limburg subsidies worden aangevraagd voor mooie natuurgebieden, die feitelijk niet aan de regels voor ondersteuning voldoen. Des te vreemder vindt hij het dat Flinke Ven in alle opzichten wél aan de regels voldoet, maar dat met deze kennis niets gebeurt. Hij zegt toe dat de provincie actief gaat optreden om grond in Flinke Ven beschikbaar te verkrijgen voor omvorming naar nieuwe natuur.

Het werkbezoek van Geert Gabriëls aan Flinke Ven wordt op een mooi moment afgesloten. Er gloort licht aan de horizon.

Leerlingen Yuverta Roermond voeren 0-meting uit in Flinke Ven

Leerlingen van het Yuverta Roermond voeren nulmeting uit in Flinke Ven

2021okt21 – Ap Woudstra en Jac Van de Laar

Elf scholieren van het Yuverta Roermond, bezig in hun laatste jaar van de MBO Opleiding Natuur, Water en Recreatie, voerden in de maand oktober een nulmeting uit in het Flinke Ven. De opdracht om een nulmeting uit te voeren heeft niet alleen een belangrijk educatieve doelstelling, maar staat ook in verband met het gegeven dat Flinke Ven door de provincie is aangewezen als Nieuwe Natuur, waarbij landbouwgrond wordt omgevormd naar natuurgebied en/of natuur inclusieve landbouw.

Benieuwd naar hoe de nulmeting verliep, hielden we een vraaggesprek met zes leerlingen en hun docent Peter Harrewijn.

Een nulmeting is, zo vertelde een van de leerlingen, geblinddoekt naar de plek gaan en vervolgens kijken en inventariseren wat er aan flora en fauna wordt aangetroffen. Daarnaast meten en registreren we de grond en waterkwaliteit, vertelde een andere leerling

Mooi, maar wat wordt er dan precies onderzocht van grond en water? De grond wordt onderzocht op doorlaatbaarheid van de bodem (hoe lang heeft water nodig om in de bodem te zakken), bodemleven en de zuurgraad van de bodemlaag Het water wordt gemeten op zuurgraad en verontreiniging (elektrische geleidbaarheid van water). De resultaten worden vervolgens via speciaal softwareprogramma (https://www.arcgis.com/index.html) verwerkt in interactieve kaarten waardoor de waarnemingen worden verbonden met de exacte locatie. Op deze manier kan toekomstig vervolgonderzoek de data aanvullen en verfijnen.

Want, zo verklaarde een van de leerlingen, elk seizoen heeft zijn eigen kenmerken op gebied van flora en fauna. Het plantje of diertje wat je in de lente aantreft, kan in de herfst logischerwijs niet meer worden aangetroffen. Daarnaast gaat het er ook om dat wordt geïnventariseerd wat er niét is, terwijl het er naar verwachting wél zou moeten zijn.

Deze benadering stelt eisen aan kennisniveau en oplettendheid. Of zoals een leerling het verwoordde: ik moet aantonen wat ik ken en wat ik kan. Met de drijfveer voor het tonen van kennis en kunde zit het goed. Kernachtig en overtuigend verwoord met Zorg voor Natuur. Elke leerling rapporteert haar/zijn bijdrage aan dit project, dat meetelt voor het eindresultaat.

Komend jaar studeren de leerlingen af en kunnen zich dan gediplomeerd Opzichter/uitvoerder Groene Ruimte noemen. Logisch vervolg kan zijn: doorstuderen of een baan bij het Waterschap, Staatsbosbeheer, gemeenten, Omniverde of in de recreatiebranche zoals Toverland of misschien wel bij de nieuwe natuurcamping Huttopia in Herkenbosch.

Wij danken Peter Harrewijn, docent, de betrokken leerlingen en het Yuverta Roermond voor het uitvoeren en vastleggen van de bevindingen van de nulmeting in Flinke Ven en het informerende vraaggesprek. Wij wensen de leerlingen een succesvolle afsluiting van hun opleiding toe en hopen de samenwerking ten bate van de Flinke Ven als ontwikkelgebied voor nieuwe natuur voort te zetten.

Om inzicht te geven in de bevindingen van de uitgevoerde nulmeting is één verslag opgenomen bij deze site. Dit verslag is tot stand met medewerking van de leerlingen: Dominique Buskens, Freek Dorssers, Jill Peeters, Jorrith Maas, Jules Leers, Julian Kicken, Patrick Schroen, Sidney Kox, Sietse Erven, Tim Roos en Youp Coolen.

Het verslag van de 0-meting leest u hier.

Hoe een libel uitsluipt

https://www.youtube.com/shorts/gxV-zVx08ok

Het Flinke Ven is een van de weinige plekken in Nederland waar de Gewone Bronlibel (Cordulegaster boltonii) voorkomt en zich voortplant.

De soort komt in Nederland bijna uitsluitend voor in Midden Limburg in het stroomgebied van de Boschbeek en Venbeek. Uit Echt, Roermond en Oostelijk Noord-Brabant, Bakel en Bergeijk komen/kwamen eerder ook individuele meldingen.

De eitjes worden worden door het vrouwtje in de vlucht op een spectaculaire manier afgezet. Het achterlijf wordt recht naar beneden gehouden en met snelle op- en neergaande vliegbewegingen legt ze steeds enkele eitjes in een helder bronbeekstroompje.

De Gewone Bronlibel is de grootste libel van Nederland.

Op bijgaande foto’s zie je hoe een Gewone Bronlibel van het Flinke Ven zich in diverse stadia uit de cocon werkt. ‘Uitsluipen’ heet dat in vaktaal.

De foto’s van deze bijzondere gebeurtenis zijn halverwege mei (2021) gemaakt.

Bron: Ap Woudstra